Družina nabízí

'DRUŽINA PRO VŠECHNY'

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti. Vzdělávací činnost ŠD sleduje stejné požadavky a cíle jako škola, ale v podmínkách odpočinku, relaxace a zábavy. Všechny činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a probíhají formou nezávislé dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené. Jakékoliv připomínky k činnosti či provozu ŠD uvítáme a budeme je společně řešit.

Poloha a využívané prostory

Přestože máme ŠD ve městě, využíváme k odpoledním hrám nové školní hřiště s nově vybudovanou skluzavkou a školní zahradu. Školní hřiště a tělocvičnu využíváme také při organizovaných činnostech na různé soutěže jak s dětmi, tak s rodiči. Naše ŠD otevřela v letošním školním roce sedm oddělení. Dvě oddělení mají své třídy v budově ŠD. Pět oddělení zůstává v určené třídě v budově školy.

Výhody naší ŠD

Odchody dětí nejsou nijak limitovány. Rodiče si pro ně mohou chodit v kteroukoliv hodinu.
Z důvodu zájmu ze strany rodičů jsme prodloužili provoz školní družiny do 17.00 hod.
V době odpoledního programu nabízíme dětem zájmové činnosti různého zaměření.

Během celého školního roku pořádáme pro rodiče a děti různé akce a soutěže.

Pravidelné činnosti

p. vych. Ivana Staňková

Keramika (září – leden 250,- Kč) 1 x týdně v budově školy – keramická dílna

pondělí      1. – 5. třídy   16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 14.9.2020

Náplní keramického kroužku je výroba dekorativní keramiky s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Žáci se učí pracovat s keramickou hlínou, s nástroji k tomu určenými, učí se používat barvy. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u žáků rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost.

 

p. vych. Helena Drahošová

Badatelský klub – 1 x týdně – jen první pololetí (říjen, listopad, prosinec) – přírodovědná učebna

pondělí      1. – 5. třídy     15.30 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 14.9.2020

Cílem badatelského klubu je přivést žáky k většímu zájmu o přírodní vědy s pomocí digitálních technologií a zároveň zábavných pokusů pojatých globálně napříč všemi předměty přírodovědnými, ale i těmi humanitními a některými výchovami (především té výtvarné).

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému, přírodovědnému a polytechnickému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Léčivá píšťalka – 1 x týdně ve třídě 5.B

úterý   2. – 5. třídy       15.30 – 16.30 hod. – zahájení kroužku od 15.9.2020

Náplní kroužku je mimo výuky hry na zobcovou flétnu také dechová gymnastika (jak správně dýchat). Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů je prevencí pro žáky jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Při výuce se žáci seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si na konkrétních případech rytmické a intonační cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.


p. vych. Eva Uhlářová

Keramika (říjen – leden 800,- Kč) 1 x týdně v budově školy – keramická dílna

úterý     1. – 5. třídy   15.30 – 16.30 hod. – zahájení kroužku od 6.10.2020

Náplní keramického kroužku je dekorativní keramika s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Je přizpůsobena věku žáků po stránce technologické a motivační. Žáci se učí pracovat s různými druhy hlíny, s nástroji k tomu určenými, barvit glazurami, engobami. Postupují od plošných keramických objektů k prostorovým a technologicky náročnějším výrobkům. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u žáků rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost.

Klub zábavné logiky a deskových her – 1 x týdně – jen první pololetí (říjen, listopad, prosinec) ve třídě 1.A

čtvrtek     2. – 5. třídy   15.30 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 17.9.2020

Náplní práce v klubu je hraní deskových a jiných her rozvíjejících logické myšlení, myšlení v souvislostech, schopnost vyvozování, rozvoj prostorové představivosti, orientace a obrazotvornosti.
Součástí práce je dále luštění křížovek, rébusů, kvízů, logických úloh a hádanek procvičujících postřeh, paměť, matematické představy, schopnost porovnávat, schopnost strategického myšlení a práce s posloupností.

Při práci s žáky se také zaměříme na rozvoj komunikace, vyjadřování, spolupráce, jemné motoriky a zručnosti.

 

p. vych. Milada Sobocíková

Keramika (říjen – leden 800,- Kč) 1 x týdně v budově školy – keramická dílna

čtvrtek       1. – 5. třídy   15.00 – 16.15 hod. – zahájení kroužku od 1.10.2020

 

p. vych. Kateřina Sedláková

Rukodělný kroužek – 2 x týdně – v budově ŠD II. oddělení

pondělí   1. – 5. třídy 16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužky od 14.9.2020

středa     1. – 5. třídy  16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 16.9.2020

Cílem je u žáků rozvíjet jemnou motoriku, estetické cítění a smysl pro detail.

Kroužek je určen pro žáky, kteří rádi tvoří. Vyzkouší si zde různé výtvarné techniky. Práci se samotvrdnoucí hlínou, šití, pletení, háčkování a drátkování (šperky, výrobky k Vánocům, k Velikonocům).

 

p. vych. Blanka Svobodová

Sportovní hry – 1 x týdně  - v tělocvičně ZŠ Provaznická

středa   1. – 4. třídy  16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 16.9.2020

Cílem sportovních her je poskytovat žákům co nejvíce pohybových  podnětů, podporovat jejich přirozenou pohyblivost a vést je k aktivní spolupráci především herní a soutěživou formou. Sportovní hry jsou zaměřeny na pohybové hry s míčem, bez míče, závodivé hry.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk