ÚČAST V PROJEKTU ERASMUS + 15.3.2024

Erasmus + je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Naše škola poprvé sepsala žádost a v 1. kole schvalovacího řízení roku 2022 nám byl schválen projekt klíčové akce 1 (KA 1), která podporuje mobilitu jednotlivců. Náš projekt s názvem Metodologické kurzy pro učitele je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jazykové a metodické vzdělávání v anglickém jazyce, na rozšíření počtu pedagogů implementujících metodu CLIL do výuky na 1. i 2. stupni ZŠ a na dalším prohlubování znalostí a využití ICT v moderním pojetí výuky 21. století. Prostřednictvím akreditovaných kurzů se účastnice věnovaly rozvoji svých komunikačních schopností a dovedností v anglickém jazyce, rozšířily si odbornou slovní zásobu v daných předmětech a seznámily se s moderními programy a aplikacemi.

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, zlepšení práce s dětmi na obou stupních ZŠ, efektivnější využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení, v budoucnosti také samostatné vedení mezinárodních projektů, zapojení většího počtu pedagogů do eTwinningu apod. Nepřehlédnutelným přínosem projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti školy a zkvalitnění výuky. Dalším přínosem také zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

Účastnice projektu: Mgr. Jana Boriková, Mgr. Monika Delinčáková, Mgr. Svatava Flíborová, Mgr. Vladimíra Horáčková, Mgr. Zuzana Körmendy, Mgr. Svatava Pechlátová, Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, Mgr. Renáta Stoklasová.

Všechny zúčastněné se o své zážitky, nabyté vědomosti, tipy a triky do výuky, kulturní, jazykové i cestovatelské zajímavosti podělily na schůzce určené všem pedagogickým pracovníkům naší školy dne 8. února 2024. Pak také individuálně probíraly na krátkých workshopech či v ukázkových hodinách.

Mgr. Jana BORIKOVÁ, koordinátorka projektu

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít